تبلیغات
جوانه های ایرانی - نام ملت ها در آرامگاه داریوش اول

نام ملت ها در آرامگاه داریوش اول

 

 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این زمین پسر ویشتاسپ هخامنشی.داریوش شاه گوید هر آنچه من کردم به غیر از آرمان اهورامزدا نبودبلکه همانگونه بود.اهورامزدا مرا یاری بود.آنچه کردم آن همه برای من نیک انجام بود. داریوش شاه گوید این است کاخی که به خواست اهورامزدا بوسیله من بر پا شده برای هر کس که آنرا ببیند عالی به دیده می آید.مرا اهورامزدا پایدار دارد و کشور مرا


 

 

iyam \ Pârsâ

این پارسی هست

iyam \ Bâbiruš

این بابلی هست

iyam \ Mâda

این مادی هست

iyam \ Athuriya

این آشوری هست

iyam \ Uvja

این خوزی هست

iyam \ Arabâya

این عرب هست

iyam \ Parthava

این پارتی هست

iyam \ Mudrâya

این مصری هست

iyam \ Haraiva

این هراتی هست

iyam \ Arminiya

این ارمنی هست

iyam \ Baxtriya

این بلخی هست

iyam \ Katpatuka

این کاپادوکی هست

iyam \ Suguda

این سغدی هست

imay \ Spardiya

این ساردی هست

iyam \ Uvârazmiya

این خوارزمی هست

iyam \ Yaunâ

این یونانی هست

iyam \ Zrakâ

این زرنگی هست

iyam \ Sakâ \ paradraiya

این سکای آن سوی دریا است

iyam \ Harauvatiya

این رحجی هست

iyam \ Skudra

این مقدونی هست

iyam \ Thataguiya

این سته گوشی هست

iyam \ Yauna \ takabarâ

این یونانی سپر دار است

iyam \ Gadâraya

این قندهاری است

iyam \ Putâya

این لیبیایی است

iyam \ Hiduya

این هندی است

iyam \ Kušâya

این حبشی است

iyam \ Sakâ \ haumavargâ

این سکای هوم خوار است

iyam \ Maciy

این مکایی است

iyam \ Sakâ \ tigraxaudâ

این سکای تیز خود است

iyam \ Karka

این کاریایی استتاریخ : دوشنبه 12 اسفند 1392 | 06:58 ب.ظ | نویسنده : کورش | نظرات

  • ایران
  • گریزون
  • کارت شارژ همراه اول